Tag: สี

  • สีโทนอุ่นและสีโทนเย็น

    สีโทนอุ่นและสีโทนเย็น

    เราสามารถแบ่งวงจรสีออกเป็น 2 ส่วนด้วยเส้นแนวดิ่งเส้นหนึ่ง ได้แก่สีวรรณะอุ่นคือเหลือง (ครึ่งหนึ่ง) เหลืองส้ม ส้ม แดงส้ม แดง ม่วงแดง และม่วง อีกซีกคือสีวรรณะเย็นคือ สีเหลือง (อีกครึ่งหนึ่ง) เหลืองเขียว น้ำเงินเขียว น้ำเงิน ม่วงน้ำเงิน และม่วง (อีกครึ่งหนึ่ง) โดยสีม่วงและสีเหลืองจะเป็นวรรณะกลางๆ คือถ้าอยู่ในสีอุ่นก็จะอุ่นด้วย ถ้าอยู่ในกลุ่มเย็นก็จะเย็นด้วย credit : หนังสือ graphic design principles