Author: admin

 • ขนาดของกระดาษ

  ขนาดของกระดาษ

    ขนาด A0 = 118.8×84 Cm. ขนาด A1 = 84×59.4 Cm. ขนาด A2 = 59.4×42 Cm. ขนาด A3 = 42×29.7 Cm. ขนาด A4 = 29.7×21 Cm. ขนาด A5 = 21×14.8 Cm. ขนาด A6 = 14.8×10.5 Cm.  

 • ความรู้เรื่องภาษีป้าย

  ความรู้เรื่องภาษีป้าย

  1. ความรู้ทั่วไป 1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษี ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 • วิธีเตรียมไฟล์งานก่อนพิมพ์

  1. แนะนำให้ใช้โปรแกรมที่ไฟล์จะมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนัก และเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูง อาทิเช่น Adobe Illustrator , Adobe Photoshop เป็นต้น